U bent hier

Stichting Peuterspeelzalen Arnhem

De SPA stimuleert haar peuters spelenderwijs in hun ontwikkeling. Hierdoor gaan de peuters goed voorbereid naar de basisschool. Kortom de Stichting Peuterspeelzalen Arnhem door de jaren heen: Veelzijdig, Veelkleurig en Voortvarend.

Locaties

Stichting Peuterspeelzalen Arnhem - bezoekadres
Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem
Nederland

Informatie voor werknemers

Werkwijze

Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt volgens de methode Actief Leren. Deze manier van werken is afgeleid van het educatieve programma Kaleidoscoop. 

‘Actief Leren’ stimuleert zoveel mogelijk het actief en zelfstandig leren van de kinderen. Het is een methode die kinderen structuur en zekerheid biedt. De rol van de leidster is vooral ondersteunend en begeleidend. De structuur en de opzet van de dagindeling en de indeling en aankleding van de peuterspeelzaal zijn aangepast aan Actief Leren op de peuterspeelzaal. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen het beste leren in een stimulerende, maar geordende ruimte. De peuterspeelzaal is ingedeeld in duidelijke hoeken zoals de bouwhoek, het huis, de knutselhoek en de leeshoek. Het spelmateriaal is voorzien van plaatjes en ligt overzichtelijk klaar om mee aan de slag te gaan. De kinderen kunnen de spulletjes daardoor zelfstandig pakken en opruimen. 

Bij Actief Leren is het belangrijk dat kinderen hun eigen activiteiten mogen kiezen. Eerst wordt er samen met de peuters een plannetje gemaakt; daarna mogen de kinderen hun eigen plan uitvoeren. Na afloop wordt er door de leidsters en de peuters samen nagepraat over hoe de uitvoering verlopen is. Deze cyclus van vooruitkijken-uitvoeren-terugkijken is bij het Actief Leren heel belangrijk.

 

Bij een aantal speelzalen wordt op een meer intensieve ma­nier gewerkt. Deze speelzalen werken volgens de speel-leermethode Kaleidoscoop, een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zie voor meer informatie: www.kaleidoscoop.org

 

Daarnaast wordt door middel van een gerichte taalsti­mule­ringsmetho­de, Puk en Ko, speciale aandacht be­steed aan taalont­wikke­ling. Het gaat hierbij met name om kinderen die om wat voor reden dan ook een grotere kans hebben om al met een ach­ter­stand aan de basisschool te beginnen. Door op jonge leeftijd al op een dergelij­ke intensie­ve manier te wer­ken hoopt de SPA een bij­drage te leveren om achter­stand te voor­ko­men dan wel zo klein mo­gelijk te laten zijn en zo de toe­kom­stige onder­wijs­kansen van die kin­deren te ver­groten.

 

Hoe ziet een dagdeel op de peuterspeelzaal eruit:

  • Brengen en Begroetingskring
  • Vooruitkijken
  • Speelwerken
  • Opruimen
  • Terugkijken
  • Melk- en fruitkring
  • Speelleren in de grote groep
  • Speelleren in de kleine groep
  • Buiten spelen
  • Kinderen worden opgehaald

Informatie

Adres: 
Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem
Nederland
Telefoon: 
026-3523350
E-mail: 
info@spa-arnhem.nl
Fax: 
026-3523359
Werkvelden: 
Kinderopvang