Drie Gasthuizen Groep

In het kort

Introductie

Tot Drie Gasthuizen Groep behoren het verpleeghuis Heijendaal, verpleegunits Op de Beek, IJsvogel en Orchidee, woonzorgcentra Paasberg, Drie Gasthuizen en Huis en Haard en woningstichting Openbaar Belang.
De visie van Drie Gasthuizen Groep is dat de dienstverlening geleverd wordt vanuit een emancipatorische zorgvisie.

Dit houdt in: respect voor ieders eigenheid en persoonlijke integriteit. De cliënt zelf geeft richting aan zijn of haar leven. Zelfstandigheid en individualiteit vormen samen de uitgangspunten voor begeleiding.

Op dit moment werkt Drie Gasthuizen Groep aan een traject van verandering en vernieuwing, om een organisatiecultuur te ontwikkelen die beter aansluit bij de maatschappelijke, politieke en demografische ontwikkelingen. Uitgangspunten hierin zijn wijkgerichtheid, kleinschaligheid en wonen, welzijn en zorg. Dit houdt in dat er een afbouw gaat plaatsvinden van de grootschalige intramurale locaties naar kleinschalige, extramurale voorzieningen in de wijk. Klantgerichtheid, kwaliteit en integraliteit zijn succesfactoren die passen bij dit veranderde marktbeeld maar die ook verankerd zijn in de totale organisatie.


Leren bij

Visie op opleiden

Wij zien het opleiden van medewerkers als een instrument om medewerkers te ondersteunen bij de verdere professionalisering van het eigen beroep. Opleiden draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De mogelijkheden van de individuele medewerker en de eigenheid van de persoon zijn mede richtinggevend voor scholingstrajecten.

Doelen van de afdeling Opleiding & Ontwikkeling zijn:

-In stand houden, optimaliseren en vernieuwen van de functionele bekwaamheden / competenties van medewerkers (en van de arbeidsprestatie) nu en in de toekomst.
-Studenten op een goede manier introduceren in het werken in de ouderenzorg en begeleiden op hun weg naar professioneel beroepsbeoefenaar.
-Voorbereiden/ondersteunen van scholing en begeleiding aan vrijwilligers die activiteiten hebben in een van de instellingen van Drie Gasthuizen Groep.

Beroepsopleidingen

Drie Gasthuizen Groep is een erkend leerbedrijf. Binnen een erkend leerbedrijf kan beroepspraktijkvorming (BPV) van Middelbare Beroepsopleidingen plaatsvinden. Ook biedt Drie Gasthuizen Groep stageplaatsen aan studenten van het VMBO, het HBO en het WO.

Bij- en nascholing

Met het verzorgen van bij- en nascholing wil Drie Gasthuizen Groep de volgende doelen bereiken:

-Scheppen van voorwaarden voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
-Zorgdragen dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn en blijven in het uitvoeren van voorbehouden handelingen volgens de Bevoegdheidsregeling Wet BIG.
-Medewerkers scholen in ontwikkelingen in de zorgverlening.
-Op verzoek van leidinggevenden anders opgeleiden scholen in vaardigheden die niet in de gevolgde beroepsopleiding zijn geleerd.
-Op verzoek van leidinggevenden medewerkers ad hoc scholen in voorbehouden handeling.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Rijnstraat 71
6811 EZ Arnhem

Telefoon: 026-3549415
E-mail: frontoffice@driegasthuizengroep.nl
Website: http://www.driegasthuizengroep.nl

Sector

VVT

Subregio('s)

Arnhem